Terminy postępowania rekrutacyjnego

13 maja - 25 czerwca do godz. 12:00


https://lodzkie.edu.com.pl/


Elektroniczne wypełnianie wniosku, a następnie złożenie wypełnionego i wydrukowanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryterium rekrutacji w szkole pierwszego wyboru


23 – 31 maja
przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji języczkowych, uzdolnień kierunkowych (klasy sportowe, dwujęzyczne)


21 – 25 czerwca do godz. 12:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopi świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego


16 lipca 2019 r. do godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


Do 18 lipca do godz.12:00
wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole,


Od 16 lipca godz. 12:00 do 24 lipca godz. 12:00
potwierdzenia przez rodzica/opiekuna kandydata woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu


25 lipca do godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych   


 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

26 lipca od godz. 12:00 – do 30 lipca do godz. 12:00
elektroniczne wypełnianie wniosku (w szkołach w których są jeszcze wolne miejsca), a następnie złożenie wypełnionego i wydrukowanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryterium rekrutacji w szkole pierwszego wyboru

 

21 sierpnia do godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

23 sierpnia do godz. 15:00
wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole


Od dnia 21 sierpnia godz. 12:00 do 29 sierpnia godz. 15:00
potwierdzenia przez rodzica/opiekuna kandydata woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku 
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu


30 sierpnia do godz. 12:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych